Rodzice i dzieci - oferta psychoterapii dzieci, konsultacji wychowawczych i poradnictwa psychologicznego

Psychoterapia dzieci

Psychoterapia dziecka poprzedzona jest konsultacjami z rodzicami, podczas których zapoznaję się z trudnościami dziecka, jakie niepokoją rodziców. Spotkania te służą zebraniu informacji na temat dotychczasowego rozwoju dziecka, jego funkcjonowania w środowisku rodzinnym, rówieśniczym, ale także w żłobku, przedszkolu czy szkole. Dzięki rozmowie z rodzicami mam możliwość poznania i zrozumienia trudności, z jakimi mierzy się ich pociecha w aktualnej sytuacji, co jest bardzo istotne dla dalszej pracy z dzieckiem.

Po konsultacjach z rodzicami przychodzi czas na pierwsze spotkanie z dzieckiem, które ma na celu nawiązanie kontaktu z dzieckiem, jego obserwację, poznanie jego zasobów, ale przede wszystkim określenie kłopotów i trudności, z jakimi się zmaga.

Po ustaleniu wstępnej diagnozy ponownie spotykam się z rodzicami w celu ustalenia dalszego planu pracy z dzieckiem. Wówczas zaczyna się właściwa terapia, prowadzona w formie zabawy i rozmowy, którym towarzyszy przede wszystkim akceptacja i zrozumienie przeżyć dziecka. Priorytetem w mojej pracy jest stworzenie dziecku bezpiecznych i przyjaznych warunków. Spotkania z małym klientem odbywają się minimum raz w tygodniu o stałej porze i trwają 50 minut. W trakcie procesu terapeutycznego jestem w kontakcie z rodzicami, których w zależności od potrzeby zapraszam na indywidualne konsultacje.

Prowadzę terapię indywidualną dzieci w przypadku:

  • zaburzeń i problemów emocjonalnych;
  • nadmiernej nieśmiałości, obniżonego poczucia własnej wartości;
  • trudności w relacjach i w dostosowaniu się do norm społecznych;
  • całościowych zaburzeń rozwojowych (autyzm, zespół Aspergera);
  • zaburzeń więzi rodzic-dziecko;
  • zaburzeń lękowych (lęk separacyjny, mutyzm);
  • problemów wynikających z sytuacji rodzinnej (np. konflikty, sytuacja rozstania czy rozwodu rodziców);
  • problemów szkolnych, trudności adaptacyjnych;
  • wszelkich kłopotów dziecka.

Mają Państwo pytania dotyczące psychoterapii?

Proszę o kontakt. Chętnie rozwieję wszelkie wątpliwości!