Rodzice i dzieci - oferta psychoterapii dla dzieci i młodzieży oraz konsultacji wychowawczych

Psychoterapia dzieci i młodzieży

Rozpoczęcie psychoterapii jest poprzedzone konsultacjami z rodzicami, podczas których zapoznaję się z trudnościami dziecka, jakie niepokoją rodziców. Spotkania te służą zebraniu informacji na temat dotychczasowego rozwoju dziecka, jego funkcjonowania w środowisku rodzinnym, rówieśniczym oraz ogólnej sytuacji rodzinnej. Rozmowa z rodzicami pozwala poznać szeroki kontekst funkcjonowania dziecka, ale też jego dotychczasowe mechanizmy radzenia sobie, zasoby i deficyty. Na tej podstawie mam możliwość zrozumienia trudności, z jakimi mierzy się dziecko w aktualnej sytuacji, co jest bardzo istotne dla dalszej pracy terapeutycznej. Po konsultacjach z rodzicami przychodzi czas na spotkania z dzieckiem. Głównym założeniem tych spotkań jest poznanie perspektywy dziecka w obliczu problemu z jakim się zmaga.

Po ustaleniu wstępnej diagnozy i rozumienia trudności dziecka ponownie spotykam się z rodzicami w celu zaproponowania dalszego planu pracy z dzieckiem. Wówczas zaczyna się właściwa terapia, prowadzona w formie zabawy i rozmowy, którym towarzyszy przede wszystkim akceptacja i zrozumienie przeżyć dziecka. Priorytetem w mojej pracy jest stworzenie pacjentowi bezpiecznych i przyjaznych warunków. Spotkania z dzieckiem odbywają się minimum raz w tygodniu o stałej porze i trwają 50 minut. W trakcie procesu terapeutycznego jestem w stałym kontakcie z rodzicami, których regularnie zapraszam na indywidualne konsultacje.

Podczas pracy z dzieckiem i rodzicami obowiązuje mnie tajemnica zawodowa.

Prowadzę terapię indywidualną dzieci i młodzieży w przypadku:

  • problemów z regulacją i kontrolą emocji;
  • nadmiernej nieśmiałości, wycofania;
  • obniżonego poczucia własnej wartości;
  • trudności w relacjach i w dostosowaniu się do norm społecznych;
  • całościowych zaburzeń rozwojowych (autyzm, zespół Aspergera);
  • zaburzeń więzi rodzic-dziecko;
  • zaburzeń lękowych (lęk separacyjny, mutyzm wybiórczy);
  • problemów wynikających z sytuacji rodzinnej (np. konflikty, sytuacja rozstania czy rozwodu rodziców);
  • problemów szkolnych, trudności adaptacyjnych;
  • wszelkich kłopotów dziecka.

Mają Państwo pytania dotyczące psychoterapii?

Proszę o kontakt. Chętnie rozwieję wszelkie wątpliwości!